Ikääntymisen monet kasvot

ke 17.4.pe 31.5.
Paikka: Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, Helsinki
Kielisyys: Suomeksi
Näyttelyt
Muut

Näyttely on esillä Metropolian Myllypuron Hymy-kylän käytävällä ja saavutettavissa vapaasti arkisin klo 7.30-17.30 aikavälillä. Näyttelyn on  tuonut esille Eläkeläiset Ry:n ja pystyttetty Luova Dimensio- ja Hymy-kylä -yhteistyöalustojen avulla.

 

Valokuvia ja kertomuksia ikäihmisistä, jotka ovat tulleet Suomeen omanlaisin poluin

Nyky-Suomessa yhä useamman juuret ulottu­vat maan rajojen ulkopuolelle. Suomessa asuu noin 54 500 yli 55-vuotiasta vieraskielistä ihmistä ja määrä kasvaa merkittävästi lähivuo­sina. Mutta, kuinka he ovat löytäneet paikkansa, millainen on heidän arkensa, ja mistä he unel­moivat? Tämä näyttely esittää ikääntyvän Suomen monenlaiset kasvot.

lhmisillä voi olla monenlaisia sisäkkäisiä ja rinnakkaisia kansallisia, kulttuurisia ja muita identiteettejä. Elämme entistä pirstoutuneem­massa maailmassa ja harvalla on yhtenäistä näkemysta tavoista, arvoista ja uskonnosta ympäröivän yhteisön kanssa. ldentiteetit sisällämme muuttuvat ja elävät eri tilanteissa ja eri aikoina matkamme varrella. Vanhenemisen identiteettiin kuuluu monenlaiset kerrokset, eletty elämä, muistot, tämä hetki ja tuleva. Vanheneminen yhdistää meitä kaikkia.

Eri syistä ja eri ikäisinä Suomeen muuttaneet iäkkäämmät ihmiset eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. He jäävät usein suomalaisessa yhteis­kunnassa näkymattömiksi ja yhteisen tekemisen ulkopuolelle, vaikka jaettavana olisi rikasta elämänkokemusta, osaamista ja toimeliaisuutta yhteiskunnassa. Näyttelyn yhtenä tavoitteena on lisätä Suomeen muualta muuttaneiden ikääntyvien ihmisten näkyvyyttä.

Osalle ulkomaalaistaustaisista ikääntyvistä henkilöistä on haasteellista hakeutua palvelui­den piiriin. Suomen vanhuspalvelukentällä ei ole vielä sisäistetty ikääntyvän väestön moni­naistumista ja sen aiheuttamaa palveluiden kehittämistarvetta. Palveluissa tulisi nykyistä enemmän ottaa huomioon kieli- ja kulttuurivä­hemmistöjen lähtökohtia ja tarpeita sekä varmistaa palveluiden saavutettavuutta. Näytte­lyn toisena tavoitteena on nostaa julkiseen keskusteluun epätasa-arvoa synnyttäviä raken­teita vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien ihmisten osalta.

Näyttely syntyi kuvataiteilija Satu Juvosen ja monikulttuurista vanhustyötä tekevien järjestö­jen yhteistyönä. Mukana ovat Eläkeläiset ry, Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry, Jade yhteisö ry, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Monikko ry ja Palveluta­loyhdistys Koskenrinne ry. Mukana olevat järjestöt edistävät Suomeen muuttaneiden ikääntyvien osallisuutta ja hyvinvointia sekä toteuttavat ikääntyville suunnattua vertaisryh­mätoimintaa ja henkilökohtaista neuvontaa. Järjestöjen yhteisella rintamalla teemme lisäksi vaikuttamistyötä niiden hyväksi, joiden oma ääni jää suomalaisessa yhteiskunnassa heikoksi. Yhteistyössä on syntynyt käsilla oleva valoku­vien kokonaisuus, jossa kohtaatte järjestöjen toimintaan osallistuneita aktiivisia kävijöitä.

Näe ihminen ja kohtaa kanssakulkija, lähimmäi­nen. Toivomme, että nämä kuvat madaltavat ennakkoluuloja ja pelkoja kohdata toisemme.

Tervetuloa näyttelyyn!

AIKA

7.30-17.30 maanantaista perjantaihin

PAIKKA

Hymy-kylä
Myllypurontie 1
Myllypuron kampus
00920 Helsinki

HINTA

Vapaa pääsy, Ilmainen

Kerro kaverille