YHTEISTYÖTÄ MUOTOILUN KANSSA

Löydä osaajien ja osaamisen äärelle

Metropolian muotoilussa tehdään monenlaista yhteistyötä niin työelämän, kolmannen sektorin, yksittäisten toimeksiantajien kuin Metropolian muiden alojen toimijoiden kanssa.
Muotoilussa on monipuolista osaamista ja muotoilun koulutusta järjestetään eri painotuksin pääaineissamme: 3D-visualisointi ja –animointi, digitaalinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, visuaalisen viestinnän muotoilu, Motion Graphics ja XR Design.

Yhteistyön muotoja:

 • Työharjoittelupaikan / työpaikan tarjoaminen
 • Opinnäytetyöaiheen tarjoaminen
 • Opetukseen liittyvät yhteistyöprojektit
 • Etsitään projektiin muotoilun opiskelijaa
 • Hankeyhteistyötä
 • Yritysvierailut ja tutustumiskäynnit
 • Kilpailu- ja tapahtumakutsut
 • Muut yhteistyöehdotukset

Yhden sähköpostiosoitteen kautta tavoittaa koko muotoilun eli mahdollista kohdennettua yhteistyötä koskevat viestit välitetään tarvittaessa edelleen tiettyyn pääaineeseen.

 

Otathan siis mahdollisen yhteistyön merkeissä rohkeasti yhteyttä: muotoilu@metropolia.fi

Työharjoittelupaikan / työpaikan tarjoaminen

Jokaisen opiskelijan tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu. Työharjoittelun voi suorittaa yhdessä tai kahdessa osassa, joko yhdessä tai kahdessa työpaikassa. 30 opintopistettä vastaa noin 5 kuukauden täysipäiväistä työtä. Opiskelija voi suorittaa työharjoittelunsa myös oman alan työsuhteen puitteissa.
Opintolinjojen ajoitussuunnitelmiin on varattu koko lukukauden mittainen jakso työharjoittelun suorittamiseen. Opiskelijan aloitusryhmän ajoituksesta riippuen jakso sijoittuu joko kevät- tai syyslukukaudelle. Opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa työharjoittelu voi ajoittua myös muuhun aikaan, esimerkiksi kesälle. Välitämme opiskelijoillemme ilmoituksia pitkin lukuvuotta.
Välitämme opiskelijoillemme työnantajien rekrytointi-ilmoituksia palkallisista/ palkkiollisista työharjoittelupaikoista. Tarvittaessa ohjaamme edelleen työharjoitteluvastaaville harjoittelupaikan tarjoajan mahdolliset lisäkysymykset työharjoitteluun liittyen.
Välitämme mielellämme myös rekrytointi-ilmoituksia alamme muista koko- tai osa-aikaisista töistä.

Opiskelijoille välitettävään ilmoitukseenne toivomme:

 • Kuvaus työtehtävistä
 • Mitä osaamista edellyttää
 • Laajuus/ kesto (tai työsuhteen luonne, mikäli muu työpaikkailmoitus)
 • Palkka tai palkkio
 • Mihin mennessä haettava / Hakuaika
 • Kehen ja/tai miten yhteys, ja hakemiseen liittyvät mahdolliset lisäohjeistukset, esimerkiksi portfolion, showreelin tai muussa muodossa olevien työnäytteiden toimittamiseen (mikäli pyydetään)

 

Opinnäytetyöaiheen tarjoaminen

Jokaisen opiskelijan tutkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu useimmissa koulutuksissamme opintojen loppuvaiheeseen. Usein opinnäyteprosessi alkaa tammikuussa ja päättyy ennen kevätlukukauden loppua.
Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan työelämälähtöinen toimeksianto. Kun opinnäytetyö toteutuu työelämän toimeksiantona, yhteistyöstä tehdään kolmikantasopimus. Kolmikantasopimuksen allekirjoittavat opinnäytetyön tekijä, yhteistyökumppanin edustaja ja Metropolian edustajana opinnäytetyön ohjaaja. Sopimuksen tekemistä varten on Metropolian opiskelijoille tarjolla valmis lomakepohja.
On hyvä huomioida että korkeakoulututkintoon liittyvä opinnäytetyö on aina julkinen. Julkisuus perustuu lainsäädännön vaatimuksiin. Ensisijaisesti opinnäytetyömme julkaistaan valtakunnallisessa Theseus-portaalissa: https://www.theseus.fi/
Opinnäytetyö on toteutettava eettisesti ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Tietosuojalainsäädäntö koskee myös opinnäytetöitä varten kerättävää aineistoa. Opinnäytetyön tekijällä on tekijänoikeus tekemäänsä opinnäytetyöhön. Käyttöoikeuksien luovuttamisesta esimerkiksi opinnäytetyön toimeksiantajalle sovitaan aina erikseen.
Koska opinnäyteprosessi edellyttää opiskelijalta paljon muutakin kuin käytännön projektin tekemiseen liittyvää työtä, on suositeltavaa tarjota opinnäyteprojektia hyvissä ajoin ennen suunniteltua varsinaisen käytännön projektin aloitusajankohtaa.

Opiskelijoille välitettävään ilmoitukseen tarjottavasta opinnäyteaiheesta toivomme:

 • Aihe tai kuvaus projektista
 • Projektin (arvioitu) ajoitus
 • Mahdollinen palkkio
 • Tieto toimeksiantajan tarjoamasta projekti- tai muusta substanssiohjauksesta (jos tarjotaan)
 • Mihin mennessä haettava / Hakuaika
 • Kehen ja/tai miten yhteys, ja hakemiseen liittyvät mahdolliset lisäohjeistukset, esimerkiksi portfolion, showreelin tai muussa muodossa olevien työnäytteiden toimittamiseen (mikäli pyydetään)
 • Jotain muuta huomioitavaa?

Opetukseen liittyvät yhteistyöprojektit

Muotoilussa työelämäyhteistyötä tehdään muun muassa toteuttamalla erilaisia isompia tai pienempiä työelämälähtöisiä projekteja opetukseen nivoen. Kunkin projektin sopivuus opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaiseen toimintaan arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
On suositeltavaa tarjota projektia hyvissä ajoin ennen suunniteltua varsinaisen käytännön projektin aloitusajankohtaa, jotta pystymme ajoittamaan mahdollisen yhteistyöprojektin opetuksen kannalta mielekkäästi.

Opetukseen liittyviin projekteihin toivomme alustavasti seuraavia tietoja:

 • Minkä muotoilun pääaineen kanssa yhteistyötä toivotaan
 • Aihe tai aihealue
 • Suunniteltu projektin aikataulu
 • Budjettiarvio
 • Muuta huomioitavaa?

 

Etsitään projektiin muotoilun opiskelijaa

Opiskelijat voivat osallistua opintojen aikana erilaisiin omaehtoisiin, opetuksen ulkopuolisiin ammatillisiin projekteihin ja opiskelija voi hakea projektin opinnollistamista joko pakollisiin ammattiopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Käytännön projekteja voivat tarjota niin yritykset, yhteisöt kuin yksittäisetkin toimijat.
Välitämme mielellämme opiskelijoillemme Etsitään tekijää -tyyppisiä ilmoituksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että näissä tapauksissa koulun rooli on vain informaation välittäminen. Sopimusasiat ja muut käytännön asiat hoidetaan tällön projektin tarjoajan ja projektin tekijän eli opiskelija kesken.

Projektin tarjoajalle vaihtoehtoisesti sopivampi yhteistyömuoto voikin olla Arabian kampuksella toimivat Valovirta tai Notio.

Opiskelijoille välitettävään Etsitään tekijää ilmoitukseen kehotamme sisällyttämään seuraavat:

 • Minkä muotoilun alan osaajaa etsitään
 • Kuvaus projektista ja mitä (konkreettista) lopputulosta haetaan
 • Projektin ajoitus
 • Mahdollinen palkkio
 • Mihin mennessä toivotaan projektin mahdollisen tekijän yhteydenottoa
 • Kehen ja/tai miten yhteys, ja hakemiseen liittyvät mahdolliset lisäohjeistukset
 • Jotain muuta huomioitavaa?

 

 

Kerro kaverille